Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen In deze voorwaarden wordt Strijbos Inbouwcenter, gevestigd te Meijel, verder aangeduid als SIC

De koper van producten zal verder worden aangeduid als de koper.

De producten die verkrijgbaar zijn via SIC zullen verder worden aangeduid als het product.

Op alle producten van SIC zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Op verzoek zendt SIC u een schriftelijk exemplaar.

Naast deze algemene voorwaarden kan SIC aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie.

De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van SIC.

Bestelling

Aanbiedingen

Alle op de website van SIC vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan of zolang de goederen nog te leveren zijn. SIC behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Prijzen

Alle prijzen van SIC zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten richting de koper. De verzendkosten die gehanteerd worden zijn te zien bij "Bestellen en Levering". Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld, op de website van SIC onder voorbehoud van type- of drukfouten. SIC heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.

De producten van SIC worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van de bestelling.

Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. opgenomen in de website, kunnen afwijken/gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Betaling

Betaling kan plaatsvinden via overboeking, onder rembours of betaling aan de balie via contant of pin (bij afhalen). Het eigendom van geleverde producten door SIC wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan. De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Verzending

De producten reizen voor risico van SIC. De koper draagt het risico van de producten vanaf het moment waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten opgeslagen. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar SIC. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald bij SIC, heeft SIC het recht u een factuur te sturen van de door SIC gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering.

Levering

Levering vindt plaats middels afname aan het adres van SIC of middels verzending van uw bestelling binnen 5 werkdagen, na ontvangst en inspectie van het product. Mocht de levertijd de 5 werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging. Als het product of opgehaald kan worden of is verstuurd wordt de koper hierover ingelicht middels de e-mail. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. Bestellingen die geplaatst worden bij SIC kunnen enige levertijd hebben, bv. als het product niet voorradig is bij SIC maar ook niet bij de betreffende leverancier / fabrikant. Mocht SIC hierdoor de levering binnen 5 werkdagen niet halen, word de koper hier over bericht middels de e-mail.

Garantie

SIC staat in voor de kwaliteit van de, door haar naar beste weten en kunnen, verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de, door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de in de hierna volgende bepalingen vermeld. Op de geleverde producten wordt de garantie van de fabrikant overgenomen. Deze is meestal twaalf maanden, tenzij anders aangegeven. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving, en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar SIC. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten, zal SIC deze gebreken op haar kosten verhelpen. Hierna zal SIC de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.

 1. indien de koper de producten heeft verwaarloosd.

 2. indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.

 3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen.

 4. indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is gemonteerd en/of onderhouden.

 5. indien het onderdeel wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.

 6. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Terugname producten

SIC neemt geen producten terug om de volgende redenen:

 1. producten die reeds in een kleur gespoten zijn.

 2. vanwege een (plotseling) defect aan de koper zijn auto.

 3. Wegens (plotselinge) verkoop van de koper zijn auto.

 4. vanwege onderdelen die foutief op de koper zijn auto zitten en waardoor het niet mogelijk is het product te monteren.

 5. wanneer de koper zijn auto schade heeft opgelopen of reeds schade heeft gehad en het product niet meer nodig heeft c.q. niet meer kan monteren.

 6. indien het product niet meer in originele verpakking zit.

Aansprakelijkheidsbeperking

SIC aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product. SIC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan andere apparatuur van koper of van derden die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

Overmacht

Indien SIC door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als SIC als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. SIC zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Ontbinding

Indien de koper zijn verplichtingen jegens SIC niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die SIC te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrek-stelling is vereist.

SIC is ten allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.

In geval van gedeeltelijk ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door SIC verrichte prestaties, en heeft SIC onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Arbitrage

Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en SIC zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Strijbos Inbouwcenter logo
Contact

+31 (0)77 466 1201

Bezoekadres
Kalisstraat 30a
5768 CX, Meijel

© 2024 Strijbos Inbouwcenter | Gerealiseerd door Toeliedesign

 • WhatsApp voor een afspraak
Image
Save
Cookies voorkeuren
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring krijgt op onze website. Als u het gebruik van cookies weigert, kan het zijn dat deze website niet naar behoren functioneert.
Accepteer alles
Weiger alles
Lees meer
Analytics
Hulpmiddelen die worden gebruikt om de gegevens te analyseren en zo de doeltreffendheid van een website te meten en te begrijpen hoe hij werkt.
Google Analytics
Accepteer
Weiger
Google Analytics
Accepteer
Weiger
Unknown
Unknown
Accepteer
Weiger
Advertisement
If you accept, the ads on the page will be adapted to your preferences.
Google Ad
Accepteer
Weiger